Gebruikersovereenkomst

Gebruiksvoorwaarden Deals.be (update 15-05-2023)

Inleiding

Franke Media B.V. (hierna: Franke Media) verleent je hierbij toegang tot de website www.deals.be (hierna: Deals.be). Deals.be verkoopt zelf geen producten en vertoont enkel informatie waaronder kortingscodes en aanbiedingen die bij websites van derden actief kunnen zijn. Franke Media behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud van deze Gebruiksvoorwaarden aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover vooraf een mededeling te hoeven doen.

Hieronder vind je de gebruiksvoorwaarden die gelden voor het gebruik van deze website. Deze zijn steeds van toepassing als je gebruik maakt van de website. Wij adviseren je dan ook de gebruikersvoorwaarden goed door te nemen.

Artikel 1. Definities

De met hoofdletter geschreven begrippen in deze Gebruiksvoorwaarden, hebben telkens (zowel in enkelvoud als in meervoud) de betekenis die daaraan is toegekend.

1.1 Dienst(verlening): dienst zoals beschreven in artikel 3.

1.2 Franke Media: Franke Media B.V., gevestigd aan Schijfstraat 26 B, 5061 KB Oisterwijk en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer: 69087601.

1.3 Gebruiker: De natuurlijke- of rechtspersoon al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf, met wie Website de Overeenkomst sluit.

1.4 Gebruiksvoorwaarden: onderhavige gebruiksvoorwaarden.

1.5 Overeenkomst: de overeenkomst tussen Franke Media en Gebruiker ten behoeve van de Dienst.

1.6 Webshop: online winkel van derden waarover informatie op www.deals.be wordt vermeld.

1.7 Website: website van Franke Media te raadplegen via www.deals.be en alle bijbehorende sub domeinen.

Artikel 2. Algemeen

2.1 De Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de Website, tenzij schriftelijk anders overeen is gekomen

Artikel 3. Dienstverlening

3.1 De Dienst van Franke Media bestaat uit het aanbieden van een Website waarop Gebruikers kortingscodes en aanbiedingen van Webshops kan vinden. Ook geeft de Website informatie over onder meer de levertijden en verzendkosten van deze Webshops.

3.2 Voor het gebruik van de Website vraagt Franke Media geen vergoeding aan Gebruiker. Daar staat tegenover dat Franke Media haar Dienst op ieder moment kan aanpassen. Franke Media kan niet garanderen dat de Website altijd beschikbaar is.

3.3 Franke Media kan niet garanderen dat elke kortingscode en/of aanbieding die op de Website wordt vermeld daadwerkelijk werkt en dat alle weergegeven informatie correct en actueel is.

3.4 Franke Media spant zich in om de informatie op de Website naar haar beste kunnen te controleren.

Artikel 4. Gebruiksregels

4.1 Het is verboden de Dienst te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving of om inbreuk te maken op de rechten van derden.

4.2 Het is daarnaast verboden de Dienst op dusdanige wijze te gebruiken dat overlast of hinder voor derden ontstaat. Onder meer valt hieronder het inzetten van eigen scripts of programma’s of het excessief vaak doen van aanroepen van de Dienst.

4.3 Indien Franke Media constateert of een redelijk vermoeden heeft dat Gebruiker bovengenoemde of wettelijke bepalingen overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, zal zij Gebruiker waarschuwen. Indien dit niet leidt tot een acceptabele oplossing, mag Franke Media zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen. In urgente of ernstige gevallen kan Franke Media zonder waarschuwing ingrijpen.

4.4 Gebruiker mag de Website enkel gebruiken voor het doel waarvoor deze is bestemd.

4.5 Franke Media kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gedragsregels op Gebruiker verhalen.

Artikel 5. Aansprakelijkheid

5.1 Franke Media is als tussenpersoon niet aansprakelijk voor de overeenkomsten die tussen Gebruiker en Webshop tot stand komen. Franke Media is geen contractspartij bij de overeenkomst tussen de Gebruiker en de Webshop. Franke Media is niet aansprakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen Gebruiker en de Webshop. Franke Media is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit voornoemde overeenkomst.

5.2 De Website bevat links naar websites van derden. Franke Media staat niet in voor de juiste werking van deze links. Franke Media heeft geen zeggenschap over deze websites en aanvaard geen enkele aansprakelijkheid welke ontstaat na gebruik en/of bezoek aan deze websites.

5.3 Beperkingen of uitsluitingen van aansprakelijkheid zoals opgenomen in de Gebruiksvoorwaarden zijn niet van toepassing in geval van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Franke Media.

Artikel 6. Beschikbaarheid en onderhoud

6.1 Franke Media streeft ernaar de Dienst zoveel mogelijk beschikbaar te houden.

6.2 Franke Media mag de Website (tijdelijk) buiten gebruik stellen of beperken, als dit bijvoorbeeld nodig is voor onderhoud of het aanpassen van de Website. Hierdoor ontstaat geen recht op schadevergoeding.

Artikel 7. Privacy

7.1 Franke Media verwerkt persoonsgegevens van Gebruikers conform de op de Website gepubliceerde privacy- en cookieverklaring.

7.2 Op de Website bevinden zich links naar Webshops. Deze Webshops gaan op hun eigen manier om met persoonsgegevens. Franke Media is niet aansprakelijk voor het privacybeleid van de Webshops.

Artikel 8. Rechten van intellectuele eigendom

8.1 Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de materialen die door Franke Media zelf gepubliceerd zijn op de Website liggen bij Franke Media of bij de samenwerkende derden en/of haar licentiegevers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Franke Media, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

8.2 Het is niet toegestaan webpagina's of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video's of interactieve applicaties) van de Website op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

8.3 Het in 8.1 gestelde houdt ook in dat het Gebruiker niet is toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Franke Media, een substantieel gedeelte van de inhoud van (een) databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële gedeelten van de inhoud van een databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.

Artikel 9. Contact, klachten en melding bij misbruik

9.1 Gebruiker blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de Dienst. Franke Media zal een redelijk niveau van ondersteuning bieden aan Gebruiker met betrekking tot vragen over de Dienstverlening.

9.2 In geval van vragen, opmerkingen, klachten of wanneer de Gebruiker meer informatie wenst over Franke Media dan kan contact op worden genomen door middel van de daartoe bestemde contactmogelijkheden op de Website.

9.3 Indien Gebruiker misbruik op de Website of anderszins constateert kan de Gebruiker daar melding van doen door middel van de daartoe bestemde contactmogelijkheden op de Website.

9.4 Gebruiker zal Franke Media een redelijke termijn geven klachten te behandelen.

9.5 Op klachten over de Dienst zal Franke Media zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vijftien (15) werkdagen na ontvangst reageren.

9.6 Franke Media neemt enkel klachten in behandeling die duidelijk zijn geformuleerd en waarbij correcte contactgegevens worden genoemd.

Artikel 10. Duur en opzegging

10.1 Deze Overeenkomst gaat in zodra Gebruiker de Website betreedt en wordt beëindigd wanneer Gebruiker de Website verlaat.

Artikel 11. Wijzigingen

11.1 Franke Media is gerechtigd de Gebruikersvoorwaarden op ieder moment aan te passen.

11.2 Franke Media zal de wijzigingen of aanvullingen ten minste zeven (7) dagen voor inwerkingtreding aankondigen via de Website zodat Gebruiker daar kennis van kan nemen. Wijzigingen van ondergeschikt belang zullen zonder aankondiging in werking treden.

Artikel 12. Slotbepalingen

12.1 Op de Gebruiksvoorwaarden tussen Gebruiker en Franke Media is Nederlands recht van toepassing.

12.2 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan tussen Gebruiker en Franke Media worden voorgelegd aan de bevoegde rechter voor het arrondissement waar Gebruiker woonachtig is.

12.3 Indien een bepaling in de Gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Gebruiksvoorwaarden aan, tenzij dit in strijd is met dwingend recht. Franke Media zal in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

12.4 Franke Media mag haar rechten en plichten uit de Gebruiksvoorwaarden overdragen aan een derde partij die haar bedrijfsactiviteiten overneemt.

Mocht je na het lezen van deze Gebruikersvoorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Franke Media B.V.
Schijfstraat 26 B
5061 KB Oisterwijk
info@frankemedia.nl
KVK: 69087601
BTW: NL857727035B01